Општи квалитет рада ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић'' је оцењен оценом 4 што је и највиша оцена у процесу евалуације.

    Тим за спољашње вредновање квалитета рада школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја је фебруара 2013.године у ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић''  оцењивао квалитет свих области дефинисаних Стандардима квалитета рада установе :

  • Школски програм и Годишњи план рада
  • Настава и учење
  • Образовна постигнућа ученика
  • Подршка ученицима
  • Етос
  • Организација рада школе и руковођење
  • Ресурси

 Вредновање је вршено на основу евиденције и документације, Извештаја, Школског програма, Годишњег плана рада, Развојног плана установе; на основу праћења  наставе и других облика образовно-васпитног рада; разговора са директором, стручним сарадницима, наставницима, ученицима, родитељима и члановима Школског одбора.

Извештај Тима и највиша оцена 4 потврдили су да знамо, умемо и можемо да на најбољи начин подстичемо лични развој сваког ученика и запослених, али је и подстрек за бољи рад и постизање нових резултата.

 


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions